Blog Image

Anders Bondensson

Varför en blogg?

För att det är kul att tycka.

Sverige under andra världskriget

Uncategorised Posted on Fri, May 21, 2021 14:58:34

Carl den Dryge

Carl Bildt har nu två gånger på kort tid uttalat sig oerhört klumpigt, eller kanske snarare rent ut sagt idiotiskt, om två andra länder. Först fällde han bildtdryga kommentarer om Norge den 9 april, av alla dagar, och nu senast, ännu mera hårresande, gjorde han jämförelser mellan Israel och Nazityskland. Börjar Bildt förlora sin skärpa? Det må vara hur det vill med den saken, men hans kommentarer har medfört att många både inom och utanför Sveriges gränser gett honom svar på tal genom olika påståenden om Sveriges agerande under andra världskriget. Därmed blir vi återigen påminda om alla missförstånd som kringgärdar “den svenska neutraliteten”, och den felaktiga uppfattningen att Sverige agerade annorlunda, i en negativ bemärkelse, än andra länder under kriget. Därför måste hobbyhistorikern nu rycka ut och berätta hur det egentligen ligger till.

Neutralitet

Först några ord om neutralitet. Den kan för ett land existera i väsentligen två former. För det första kan det vara neutralt i en konflikt, och för andra kan det vara neutralt i förhållande till olika allianser och sammanslutningar i fredstid. Sverige och Schweiz valde efter andra världskriget, till skillnad från resten av Västeuropa, att stå utanför NATO. Det är detta som är den svenska neutralitetspolitiken, uttryckt som “alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig”. Under kalla kriget stack Sverige verkligen ut jämfört med våra grannländer, gullandet med Sovjetunionen verkar nästan glömts bort, och vill man anklaga Sverige för ynklighet vore det mera rättframt att välja denna period snarare än andra världskriget.

Det verkar dock som att Sveriges neutralitet under kalla kriget på något sätt spiller över på andra världskriget, och att människor i allmänhet är av uppfattningen att Sverige redan då hade en neutralitetspolitik som skilde sig från övriga Europa. Så var emellertid inte fallet. De enda allianser, om de ens kan kallas för det, som fanns i Europa innan andra världskriget startade, var dels överenskommelsen mellan Tyskland och Sovjetunionen, uttryckt i det hemliga tilläggsprotokollet från Ribbentrop-Molotov-pakten, att attackera och dela upp Polen, Baltikum och Finland mellan sig, och dels franska och brittiska löften till Polen, tillkomna efter att Hitler marscherat in i Tjeckoslovakien, att gå i krig mot Tyskland om Hitler även skulle angripa Polen. Övriga europeiska länder, inklusive Sverige, var helt neutrala avseende eventuella allianser eller andra utfästelser. Så även USA.

Slutligen, när det gäller neutralitet, gäller det att skilja på den formella neutraliteten som ett land kan deklarera avseende en konflikt, och de attityder och känslor som både befolkningen och regeringen omfattas av. I många fall förblev länder formellt neutrala, trots att stödet både från regeringen och befolkningen låg massivt hos den ena sidan i konflikten. Exempel på detta är Sveriges neutralitet i förhållande till Norge-Tyskland, och USA:s neutralitet i förhållande till Storbritannien-Tyskland.

Ett krig, eller flera?

Av bekvämlighetsskäl pratar vi gärna om andra världskriget som ETT krig, när det i själva verket var många olika konflikter med diverse gemensamma beröringspunkter. Ofta är detta faktum av underordnad betydelse, men när vi försöker reda ut neutralitet blir det både nödvändigt och pedagogiskt att studera konflikterna en efter en.

Japan vs Kina

Den 7 juli 1937 startade kriget “på riktigt”, även om fientligheter pågått i flera år tidigare, genom att Japan inledde en fullskalig invasion av Kina med otaliga krigsförbrytelser som följd, mest ökänt massakern i Nanjing. Samtliga världens länder förklarade sig neutrala, och fortsatte sin handel med bägge länderna. Exempelvis fortsatte USA att sälja olja till Japan ända tills USA självt blev angripet. Däremot var det flera länder som, trots formell neutralitet, på olika sätt gav kineserna stöd.

Tyskland vs Polen

Den 1 september 1939 startade andra världskriget i Europa genom att Tyskland attackerade Polen. Frankrike och Storbritannien förklarade då Tyskland krig, och uppfyllde då de löften de tidigare gett Polen. Därmed växten konflikten till Polen, Frankrike och Storbritannien på den ena sidan, och Tyskland på den andra. Övriga länder förklarade sig neutrala, vilket bland annat betyder att de fortsatte sin handel med bägge parter. Sympatierna runt om i världen låg dock på de allierades sida, med undantag från Sovjetunionen som genom Molotov-Ribbentrop-pakten stödde Tyskland och därmed även alla kommunistpartier runt om i världen inklusive det svenska Vänsterpartiet.

Rent praktiskt blir dock handeln med parterna begränsad på grund av krigshandlingarna, och även av det faktum att den brittiska flottan genomförde en blockad av Tyskland. I synnerhet USA:s tidigare omfattande handel med Tyskland ströps genom blockaden till ett minimum, och brittiska krigsfartyg stoppade och beslagtog amerikanska handelsfartyg med destination Tyskland. Detta ledde förvisso till vissa amerikanska protester, men eftersom sympatierna i USA:s regeringen låg helt och hållet hos britterna i kriget var dessa mer av kategorin “för syns skull”.

En synnerligen reell effekt av den formella amerikanska neutraliteten var dock att enskilda amerikaner som kände sympati för den brittiska saken, och de var många, enbart kunde hjälpa till som civilister. I synnerhet kunde inte amerikanska stridspiloter hjälpa till i Slaget om Storbritannien som frivilliga utan att först begära avsked från US Air Force. Därmed var de enda amerikaner som flög för RAF flygkunniga civilister.

USA tänjde dock på sin neutralitet så mycket de kunde, och införde exempelvis lagar som gjorde det möjligt att sälja krigsmateriel till de krigförande parterna, det vill säga till Storbritannien.

På grund av den brittiska blockaden begränsades den tyska handeln till handel över land, och då i synnerhet handeln med Sovjetunionen som då blev Tysklands klart största handelspartner. Även handeln med de nordiska länderna kunde fortsätta relativt obehindrat eftersom den brittiska flottan inte kunde tränga in i Östersjön. När det gäller specifikt den svenska järnmalmen så skeppades den normalt sett ut från Luleå. Denna hamn var dock isbelagd under vinterhalvåret, varför malmen då istället skeppades från den isfria norska hamnen i Narvik. Detta faktum kom att få stor betydelse för de nordiska länderna.

Sovjet vs Polen

Den 17 september 1939 invaderade Sovjet Polen. Världens länder förklarade sig samtliga neutrala, även Storbritannien och Frankrike, varför dessa länder alltså inte hamnade i krig med Sovjet.

Sovjet vs Finland

Den 30 november 1939 attackerade Sovjet Finland, i det krig som i Sverige kommit att kallas för “Finska Vinterkriget”. Samtliga världens länder förklarade sig neutrala, med undantag från Sverige som förklarade sig “icke-stridande på Finlands sida.” Denna hållning medförde en rad skillnader jämfört med formell neutralitet.

1. Sverige kunde stödja Finland med krigsmateriel.
2. Finska soldater som hamnat i Sverige behövde inte interneras, utan kunde skickas tillbaka till Finland.
3. Försvarsmakten organiserade en frivilligkår, där svenska officerare fick deltaga trots att de samtidigt var anställda av försvarsmakten.

Den sista punkten är synnerligen viktig, och kan jämföras med situationen för de amerikanska stridsflygarna under Slaget om Storbritannien som alltså inte kunde anmäla sig som frivilliga. Norska och danska soldater kunde ansluta sig till den svenska frivilligkåren, och knappt 1000 norska och 500 danska gjorde också så, men norska och danska officerare kunde inte göra det utan att först begära avsked från sina respektive försvarsmakter. Norge och Danmark förklarade sig nämligen formellt neutrala i konflikten mellan Sovjet och Finland, även om sympatierna massivt låg hos den finska sidan, återigen bortsett från ländernas kommunistpartier som likt det svenska vänsterpartiet applåderade den sovjetiska invasionen.

Tyskland vs Norge/Danmark

Tyskland invaderade våra grannländer Norge och Danmark den 9 april 1940, och samtliga världens länder förklarade sig neutrala bortsett från de som redan låg i krig mot Tyskland, det vill säga Frankrike och Storbritannien. Sverige valde alltså en annan väg än när Sovjetunionen anföll vårt tredje grannland Finland. Orsakerna till denna skillnad var flera.

För det första var överraskningsmomentet och den hastighet med vilken fälttåget ägde rum helt annorlunda. Danmark var besegrat i sin helhet redan inom några timmar, och tyska soldater paraderade samtidigt i Oslo med den norska regeringen och kungen på flykt norrut. Finland kunde helt enkelt erbjuda ett helt annat motstånd än våra skandinaviska grannländer, av en rad skäl som vi inte behöver fördjupa oss närmare i.

För det andra fanns det kopplingar mellan Sverige och Finland militärt som dels går tillbaka ända till tiden då Finland var en del av Sverige, dels från tiden då Finland bröt sig loss från Ryssland 20 år tidigare, och dels av en delad upplevd känsla av det ryska hotet. Några motsvarande band till Norge och Danmark visavi Tyskland existerade inte. Tvärtom var Tyskland Sveriges främsta handelspartner och ett land vi hade många kulturella band med.

Hursomhelst, Sveriges agerande i denna konflikt, att vi höll oss neutrala, var helt i linje med hur andra länder agerade.

Tyskland vs Holland och Belgien

Den 9 maj 1940 inleder Tyskland sitt fälttåg mot Frankrike, och i planen ingår ett angrepp på Belgien och Holland som därmed hamnar i krig med Tyskland. Världens övriga länder förblir neutrala, och Frankrike och Storbritannien går in i Belgien för att stötta detta land.

Italien vs Frankrike/Storbritannien

Den 10 juni 1940, när det stod klart att Tyskland mot alla odds var på väg att besegra Frankrike i ett blixtsnabbt fälttåg, förklarade Italien krig mot Frankrike och Storbritannien och invaderade Frankrike. Världens länder, inklusive USA, förklarade sig neutrala.

Italien vs Grekland

Den 28 oktober 1940 attackerade Italien Grekland. Världens länder, bortsett från Storbritannien som dock redan var i krig med Tyskland, deklarerade sig neutrala. Det italienska fälttåget blev en katastrof, grekerna försvarade sig mycket bättre än vad Mussolini någonsin hade kunnat tro, och Tyskland blev tvunget att ingripa för att förhindra dels en total kollaps av den italienska armen och dels förhindra att brittiska trupper får fotfäste i Grekland. Därmed invaderade Tyskland Jugoslavien och sedan Grekland. Bulgarien kom här att hjälpa Tyskarna, men i övrigt så var världens länder fortsatt neutrala.

Tyskland vs Sovjetunionen

Den 22 juni 1941 gick Tyskland till angrepp mot Sovjetunionen. Världens icke krigförande länder förklarar sig neutrala i denna enorma kamp mellan världens två stora brutala diktaturer.

Finland vs Sovjetunionen

Den 25 juni 1941, några dagar efter den tyska invasionen, så går finska trupper till attack mot Sovjet i syfte att återta de områden man förlorat i vinterkriget. Finland hade ett visst militärt samarbete med Tyskland i kraft av en gemensam fiende, men de var aldrig allierade och Finland understödde aldrig de tyska krigsmålen på samma sätt som exempelvis Rumänien gjorde.

Sverige förklarade sig neutralt, och den svenska hjälpen till Finland uteblev därmed. I Vinterkriget något år tidigare hade den svenska hjälpen till Finland varit massiv, med nästan 10 000 soldater organiserade av försvarsmakten tillsammans med mängder av krigsmateriel. Nu var det enbart frivilliga som slöt upp, inte fler än några hundra, och officerare tvingades begära avsked om de ville deltaga.

Ett land om inte förklarade sig neutralt var Storbritannien, som genom ett avtal med Sovjet, “agreement of joint action”, kom att aktivt samarbeta med Sovjet och som sedan under Sovjetiskt tryck ledde till att Storbritannien förklarade krig mot Finland den 6 december 1941. Den brittiska allmänheten var knappast entusiastiska över detta, och krigsförklaringen var en ren eftergift till Stalin.

USA höll sig neutralt under hela konflikten, även efter att de själva kom i krig mot Tyskland.

Japan vs USA och övriga västvärlden

Den 7 december 1941 så angriper Japan den amerikanska flottbasen Pearl Harbor, vilket följs upp med angrepp i sydostasien riktade mot amerikanska, brittiska, franska och holländska besittningar. I detta läge väljer Tyskland att förklara krig mot USA, vilket var helt vansinnigt eftersom det inte alls var självklart att USA skulle förklara Tyskland krig. Åtminstone inte i närtid. Presidenten var för krig, men kongressen emot. Nu fick Roosevelt som han ville genom Hitlers försorg.

Därmed är stora delar av världen indragna i kriget på ett eller annat sätt. Europeiska nationer som fortfarande är fredade är Spanien, Portugal, Sverige och Schweiz. Dessa är samtliga neutrala, fast med lite varierande sympatier.

Läget från och med 1942

Stora delar av världen är därmed i krig, men fyra europeiska länder har sluppit undan. Ordvalet “sluppit undan” är helt adekvat, då orsaken till att de flesta länder är i krig beror på att de helt oprovocerat blivit invaderade.

Notera att andra länder inte blev invaderade för att de “stod upp” mot Tyskland, vilket vissa då tänker att Sverige inte gjorde, utan på grund av helt andra skäl. Polen och Finland invaderas för att nazister respektive kommunister ville ha deras territorim. Norge invaderas för att Tyskland ville få tillgång till den norska kusten och säkra malmleveranserna mot en potentiell brittisk invasion. Grekland invaderas för att italienarna klantat sig. Holland, Belgien, Jugoslavien och Danmark invaderas för att de ligger i vägen. Inget av dessa invaderade länder har valt att stoppa sin handel med Tyskland före invasionerna, eller “stått upp” mot Tyskland på något annat sätt.

Sveriges neutralitet under hela andra världskriget hade inte med någon speciell svensk policy att göra, utan berodde enbart på att vi inte blev invaderade. Det samma kan sägas om exempelvis Spanien, som också var neutrala under hela kriget. Med Schweiz förhåller dig sig lite annorlunda, eftersom landet hade en historia av uttalad neutralitet som sträckte sig hundratals år bakåt i tiden och en policy att enbart strida om landet självt blev attackerat. Schweiz är ett land med en strikt och långvarig neutralitetspolicy, Sverige är det inte.

Det är intressant att jämföra Sverige med Spanien, ett land som också var neutralt i andra världskriget och som dessutom var betydligt mera tyskvänligt under diktatorn Franco än vad Sverige var. Bland annat skickade Spanien en hel division med frivilliga för att stödja Tyskland i dess invasion av Sovjetunionen, den så kallade Blå Divisionen. Men Spanien gick sen med i NATO under kalla kriget, och var inte neutrala i den konflikten. Jag tycker det är uppenbart att det är neutraliteten i kalla kriget som färgar av sig på uppfattningen om svensk neutralitet under andra världskriget som varandes på något sätt exceptionell.

Faktum är att Sverige var ett av få länder som INTE var neutrala under andra världskriget, nämligen då Sovjet anföll Finland, då vi var icke stridande på Finlands sida och gav ett massivt stöd till Finland som exempelvis var större än den internationella insatsen under spanska inbördeskriget. Övriga länder, med undantag av Storbritannien och Frankrike när Tyskland anföll Polen, höll sig neutrala tills de själva blev angripna. Detta gäller även USA som höll sig neutralt i de olika konflikterna och fortsatte sin handel med angripare så långt det var möjligt.

Om man istället jämför med dagens värld, blir debatten ännu konstigare. Om Sverige nu skulle infört en ensidig bojkott mot Tyskland under andra världskriget, varför ska vi inte idag bojkotta en rad blodtörstiga diktaturer runt om i världen? Saudiarabien är en brutal diktatur där kvinnor och homosexuella utsätts för ett skoningslöst förtryck. Landet bedriver dessutom just nu ett brutalt krig i grannlandet Jemen. Eller Kina, en diktatur som har koncentrationsläger och som bedriver etnisk rensning i både Xinjiang och Tibet, som rustar upp massivt och hotar sina grannländer. Vore det inte rimligare av dagens svenskar att kräva bojkott av dessa länder, istället för att ondgöra sig över att Sverige inte bojkottade Tyskland för 80 år sedan?

Insatsen var dessutom enormt mycket högre då, eftersom landet vid en bojkott av Tyskland i första hand riskerade att skäras av från handeln med omvärlden och därmed svält, och i andra hand en regelrätt invasion från Tyskland. Det enda som står på spel idag är arbetstillfällen. Ändå är svenskar helt ointresserade av bojkott idag, utan föredrar att posera med påståenden om Sverige under andra världskriget som inte kostar dem någonting. Det tycker jag är ynkligt.

Sammanfattning

Med alla fakta på bordet är det väldigt svårt att rent sakligt se hur Sveriges agerande under andra världskriget skulle vara klandervärt jämfört med någon annan. Tvärtom är det inte svårt att argumentera för det omvända, att Sverige på olika sätt gjorde mer än de flesta andra länder. I synnerhet är idén om svensk neutralitet som något exceptionellt direkt felaktig. Jämfört med kalla kriget så agerade Sverige mycket mera rakryggat under andra världskriget, dessutom under oerhört mycket större hot.

Fakta är dock en sak, och känslor en annan. Som avslutning ska jag gå igenom de skäl som jag tror ligger till grund för alla missuppfattningar och påståenden om Sverige under kriget.

1. Sverige hade en uttalad neutralitetspolitik under kalla kriget. Detta tror jag spiller över på andra världskriget i människors medvetande, vilket jämförelsen med Spanien illustrerar väl. Många tror därför att Sverige även under andra världskriget hade en neutralitetspolitik som avvek från omvärldens, trots att så inte var fallet.

2. Sverige blev inte angripet, men det blev våra grannländer. Detta har skapat förbittring i grannländerna, i synnerhet Norge, och skuldkänslor i Sverige. Känslomässigt vill människor gärna hitta orsaker till denna orättvisa, att de fick lida men inte vi, och att det måste bero på något slags omoraliskt beteende från Sveriges sida.

3. Sveriges strikta neutralitet under det tyska anfallet mot Norge skapade en rad situationer där norrmännen ville ha hjälp, men inte fick någon. Även svenskar blev förvisso förbittrade över detta. Exempelvis att norska soldater som hamnat på fel sida gränsen under de inledande kaotiska dagarna efter det tyska anfallet blev internerade istället för att få hjälp och vapen att fortsätta kampen. Samtidigt som norrmännen tvingades utstå en ockupation under flera år, kunde svenska företag tjäna pengar på handel med båda sidor, inklusive den brutala diktatur som ockuperade Norge.

4. Betydelsen av svensk järnmalmsexport till Tyskland. Britter och tyskar trodde både att den svenska järnmalmen var avgörande för den tyska krigsinsatsen, och dess existens var direkt avgörande för brittiska planer på att ockupera norra Skandinavien, samt för den faktiska tyska ockupationen av Norge. I efterhand kan man konstatera att exporten inte var riktigt så viktig som parterna själva trodde, men hursomhelst är den så pass omskriven och välkänd i hela världen att den närmast fått mytologiska dimensioner. I synnerhet framställs den som något exceptionellt, när den egentligen inte var annorlunda än någon annan handel. Sverige var neutralt, och handlade med alla parter. Vi sålde exempelvis kullager till Storbritannien, och järnmalm till Tyskland. Framförallt importerade vi massor av mat från Sydamerika. Även andra länder som var neutrala handlade också med de krigförande parterna, i den utsträckning som krigshandlingar och blockader medgav. Detta inkluderar amerikansk handel med både Tyskland och Japan fram till Pearl Harbor. Det exceptionella hade varit en bojkott av Tyskland, något som inga andra länder sysslade med. Inte ens USA, som inte riskerade någonting med en sådan bojkott. Sverige riskerade svält och invasion, men ändå är det vanligt att amerikaner klandrar den svenska handeln med järnmalm, men inte den egna handeln med olja till Japan, minst lika viktig för den japanska krigsinsatsen i Kina som järnmalmen var för den tyska.

5. Nazismens mytologisering. Genom en blandning av populärkultur, sovjetisk propaganda, och mycket annat så har nazismen kommit att representera den yttersta ondskan. Detta gör att den svenska handeln med Tyskland under andra världskriget bedöms på ett helt annat sätt än någon annan handel i världshistorien. Vi sålde järnmalm till djävulen själv, heter det i myten. Ingen ifrågasätter svensk handel med Sovjetunionen under Stalin, ens under de värsta massmorden i början på 30-talet. Hela idén att Sverige, eller någon annat land, skulle införa en handelsbojkott ett land bara för att landet är en skoningslös diktatur är fullständigt främmande ur ett historiskt perspektiv. Vi sålde till och med volvo till Nordkorea, och slutade bara när det blev uppenbart att vi aldrig skulle få betalt. Men Nordkorea, hur grymt och vidrigt det än är, slår inte an samma känslomässiga strängar som nazityskland, symbolen för den yttersta ondskan i vår del av världen.

6. Svensk dryghet. Sverige har under hela efterkrigstiden, och fortsatt så in i våra dagar, hållit en hög svansföring på den internationella arenan. En attityd av att vara moraliskt mer högstående än andra länder, en slags internationell populism där man pekar finger och vinner billiga poänger. Vilket för oss åter till Carl Bildt, som har svart bälte i dryghet. Det ligger nära till hands för utlänningar att bemöta denna poserande moraliska överlägsenhet med något i stil med “men ni sålde ju för f-n järnmalm till nazisterna!” Beskyllningen är orättvis, för Sverige var inte värre än någon annan. Vi är dock inte heller bättre än någon annan, men så länge diverse framträdande svenskar inbillar sig det och ger uttryck för sina villfarelser kan vi inte annat förvänta oss än att alla andra svarar med samma mynt.Att skapa pengar

Annat Posted on Mon, July 04, 2016 10:55:57

Att skapa pengar

I
Sverige kan vem som helst skapa pengar. Du med. Det är inte något som är förbehållet
Riksbanken eller affärsbankerna, vilket påstås lite här och var. Att skapa
pengar är en rättighet som alla medborgare har i Sverige. Nu ska jag beskriva
hur det går till.

Du tar
en papperslapp, och så skriver du på denna papperslapp att

”Jag,
Sven Svensson, lovar att ge en svensk hundrakronorssedel till den person som
ger mig denna papperslapp tidigast 2016-12-31.”

Nu kan
du köpa varor för den papperslappen, så länge en säljare accepterar den som
betalningsmedel. Om du är en välkänd person, med stor kreditvärdighet,
samtidigt som du på något sätt utformat din papperslapp så att den är svår att
förfalska, kommer den säljare som accepterade papperslappen att i sin tur kunna
använda den till inköp, och så vidare. På detta sätt har du alltså skapat
pengar, och det är på väsentligen detta sätt som affärsbankerna skapar pengar.

Av alla
de pengar som idag finns i Sverige utgörs en överväldigande del av något jag här
kommer att benämna bankpengar, med vilket jag menar pengar skapade av bankerna
genom skuldebrev enligt ovan. Resten av alla pengar, en betydligt mindre del, är
sedlar, mynt och dess elektroniska motsvarighet utgivna av riksbanken. Pengar skapade
av andra aktörer torde vara en mycket marginell företeelse, men teoretiskt sett
fullt möjligt på det sätt jag beskrivit ovan.

Pengar utgivna av bankerna

Skillnaden
mellan dig och affärsbankerna när det gäller era möjligheter att skapa pengar är
att de har hög kreditvärdighet samt att de har ett mycket mera flexibelt system
för att byta sina pengar mot riksbankens sedlar i form av ett nätverk av kontor
och uttagsautomater över hela landet. Dessutom har världens banker tillsammans
skapat ett globalt system för överföring av bankpengar direkt mellan köpare och
säljare. Detta är väldigt mycket smidigare än att endast utlova en av
riksbankens hundrakronorssedlar till den som lyckas söka upp dig personligen
efter nyår, som var fallet i det inledande exemplet.

Principen
är dock densamma. De pengar du ser på ditt saldo, oavsett om det är elektronisk
form eller en gammal hederlig bankbok, är pengar utgivna av banken men som du
äger. Bankens löfte, motsvarande ditt löfte på papperslappen, är att du när som
helst kan byta dina bankpengar mot riksbankens sedlar och framförallt handla
direkt med bankpengarna hos de många handlare som accepterar dessa direkt som
betalning via det ovan nämnda globala system som bankerna byggt upp. Det
sistnämnda kallas i vardagstal för att handlaren ”tar kort”, dvs. han
accepterar bankpengar som betalning och inte bara riksbankens sedlar och mynt.

Vad som
egentligen händer när du går till banken med en hög sedlar och ”sätter in dem
på banken”, är att du växlar dina sedlar till motsvarande mängd bankpengar. Bankpengarna
du ser på ditt saldo är egentligen ingenting annat än ett skuldebrev som
betyder att banken är skyldig att när som helst ge dig motsvarande belopp i
riksbankens sedlar och mynt. Men nu kan banken låna ut sedlarna till någon annan.
Du tittar på ditt kontoutdrag, och ser ett saldo. Du uppfattar det som att du
har bankpengar där handla för, eller byta mot riksbankens sedlar i lämplig
automat, samtidigt som den som lånat ”dina” bankpengar också kan handla för
dem.

Att ni
kan göra detta samtidigt, beror på att banken för det första inte lånar ut
precis allt som den lånat in, och för det andra på att de som satt in pengar på
banken inte samtidigt använder alla sina pengar. Så länge de som satt in pengar
på banken inte samtidigt använder mer än den mängd som banken avstått från att
låna ut, en ansenlig mängd totalt men en liten andel av det som samtliga kunder
satt in, så fungerar systemet.

Att gå
med en bunt av riksbankens sedlar till banken och sätta in dem på sitt konto,
är att byta riksbankens sedlar mot pengar utgivna av banken, alltså det jag
kallar bankpengar. Bankernas kreditvärdighet är på samma nivå som riksbankens, åtminstone
den svenska riksbanken, varför man normalt sett växlar fritt i bägge
riktningarna mellan bankpengar och riksbankens sedlar. När du får lön, så är
det numera väldigt ovanligt att du får din lön i form av sedlar utgivna av
riksbanken. Din arbetsgivare ger dig istället lönen i form av bankpengar, och banken
tillhandahåller elektronisk infrastruktur så att din arbetsgivare snabbt och
enkelt ska kunna överföra ägarskapet av bankpengarna från sig till dig.

Notera
att banken inte kan skapa bankpengar på samma fria sätt som riksbanken kan
skapa sedlar. I det senare fallet skapar riksbanken verkligen pengar ur tomma
intet, med lite hjälp av papper och trycksvärta. Riksbankens sedlar är inget
skuldbrev. Du kan inte gå till riksbanken och kräva att få byta en sedel mot
något annat, som t.ex. guld eller bankpengar.

Bankerna
kan däremot bara skapa nya bankpengar genom att de upprättar skuldebrev, vilket
väsentligen kräver två andra frivilliga aktörer, nämligen någon som sätter in
pengar på banken och någon som sedan lånar dem. Här finns svaret på en mycket
vanlig missuppfattning som sprids på internet, nämligen den att banken kan låna
ut pengar som den inte har. Detta är fel. Banken kan endast skapa pengar genom
skuldebrev, dvs. låna ut pengar som någon annan satt in på banken eller banken
lånat på annat sätt t.ex. genom att ge ut bostadsobligationer via sitt hypotek.

Vad
många hänger upp sig på, är att banken just i ”skapandeögonblicket” inte
behöver ha några pengar att låna ut. Eftersom bankpengar i sig är något som
banken är skyldig någon annan, låter banken i skapandeögonblicket denna ”någon
annan” vara samme låntagare som lånar pengarna. Man kan säga att man upprättar
två skuldebrev samtidigt. Ett i form av ett bolån, och ett annat med samma
belopp i form av bankpengar.

Men
detta är bara en teknikalitet. Så fort bankpengarna flyttas från banken behöver
banken täckning med andra medel, och så principen att banken bara kan låna ut
pengar som den faktiskt har gäller ändå.

Många
tycker att bankpengarna inte är ”riktiga pengar”, till skillnad från
riksbankens sedlar och mynt, men det är ett felaktigt synsätt. Snarare är det
så att bankpengarna är mera riktiga, och mer lika de ursprungliga pengarna och
även mer lika hur sedlar och mynt fungerade för 100 år sedan. Då kunde man
åtminstone i teorin gå till riksbanken och få ut en mängd guld genom att lämna
in en sedel, dvs. sedlarna var fortfarande ett slags skuldebrev.

Moderna
sedlar och mynt är däremot märkliga skapelser. De bygger enbart på människors
tro på att andra människor kommer att acceptera dem som betalningsmedel. Inga
säkerheter, inga löften. Detta tycker jag är märkligare än bankpengar, som
trots allt bygger på en skuld. Än märkligare är de elektroniska pengar som
riksbanken skapar genom en knapptryckning, och sedan lånar ut till bankerna.
Där kan man verkligen tala om att pengar skapas ur tomma luften. Det är detta
elektroniska sedeltryckande som används när riksbanken ägnar sig åt Quantitative
easing och köper statsobligationer på den öppna marknaden.

Bankerna
lånar alltså bara ut pengar de själva lånat från allmänheten eller från andra
banker, enligt de principer som kallas ”fractional banking” även om svenska
banker i praktiken följer ett annat regelverk. De får låna ut det mesta av det
som de själva lånat, men inte allt. Skulle alla långivare samtidigt kräva att
få ut sina pengar, i form av sedlar eller genom att flytta dem till en annan
bank, så skulle banken inte klara av att tillmötesgå alla eftersom den lånat ut
det mesta av det som de själva lånat av sina långivare. Denna hypotetiska
händelse kallas för en bank run.

På nätet
florerar en mängd teorier. En av dessa går ut på att det vore bättre om
bankerna inte fick tillämpa fractional banking överhuvudtaget, utan istället
vara skyldiga att i varje ögonblick garantera varje långivares pengar. Därmed
skulle dels en bank run vara omöjlig, och dels skulle banken inte längre kunna
skapa pengar ur tomma intet eftersom denna aktivitet väsentligen kräver att
banken förmedlar pengar mellan långivare och låntagare.

Det är
sant att både en bank run och skapandet av pengar i form av bankpengar skulle
upphöra om bankerna var tvungna att i varje ögonblick kunna betala ut alla
långiveras pengar i form av sedlar och mynt. Men konsekvensen blir också att
hela syftet med institutionen bank, att förmedla kapital mellan de som vill
låna och de som vill låna ut, upphör. Bankerna slutar att vara banker, och blir
istället bankvalv för sedlar. Där du tidigare fick ränta på dina pengar när du
satte in dem på banken, eftersom banken kan låna ut dem vidare till högre
ränta, får du nu istället betala en avgift för att banken förvarar dina sedlar
på ett säkert sätt.

Valuta

Storheten
pengar kan som bekant mätas i många enheter, exempelvis kronor eller euro, och
den enhet en specifik mängd pengar mäts i kallas för valuta. Bankerna kan skapa
bankpengar i vilken valuta som helst, så länge de får tillgång till pengar i
den valutan och kan utfärda skuldebrev i samma valuta.

Centralbankerna
kan däremot endast skapa sedlar och mynt i en viss specifik valuta. Den svenska
riksbanken kan bara skapa sedlar och mynt i valutan kronor, och europeiska
centralbanken kan bara skapa sedlar och mynt i valutan euro. Centralbankerna
kan också skapa elektroniska pengar ur tomma intet, vilket idag är vanligare än
att de trycker nya sedlar och mynt. Centralbankernas elektroniska pengar
skiljer sig från bankernas i så motto att de inte utgör en skuld, och inte kan
förstöras.

Mer pengar leder till ökad inflation

Mer
pengar i omlopp leder inte till större rikedom, utan endast till inflation. Där
tidigare endast din vän kunde gå till kiosken och köpa godis för
hundrakronorssedeln i det inledande exemplet, kan ni nu båda gå dit och köpa om
du byter din papperslapp mot en hundrakronorssedel från vännen. Den som säljer
godiset uppfattar den ökande efterfrågan, och höjer priset. Detta är inflation.
Det högre priset på godis har inget att göra med att nyttan för en människa att
äta godis ökat, vilket annars kan vara en orsak till att priset på en vara
stiger, eller på att tillgången minskat. Det ökade priset är enbart en konsekvens
av att penningsmängden ökat.

Just nu
har vi enorm utlåning i Sverige, vilket medför att penningmängden på
motsvarande sätt ökar enligt ovan, och i sin tur därmed inflationen.

Men
vänta, tänker du nu. Jag har hört att vi inte har någon inflation i Sverige att
tala om, att inflationen faktiskt är så låg att det är ett problem för
ekonomin!

Det är
sant att många säger att vi inte har någon inflation, men det är fel. Vad som däremot
är sant är att något som heter KPI inte rör sig uppåt speciellt mycket. KPI är dock
bara ett av många tänkbara mått på inflation. I synnerhet är det viktigt att
komma ihåg att KPI inte inkluderar priset för bostäder, och det är just
bostäderna som stigit i pris oerhört mycket de senaste decennierna.

Det
ökade priset på bostäder har lite eller inget att göra med att nyttan av
bostäder ökat, och inte heller beror det på att tillgången minskat. Visst, det
byggs aningen för lite i förhållande till folkökningen, men detta är bara på
marginalen. Den stora prisökningen är i allt väsentligt driven av att bankerna
hela tiden skapar mera bankpengar att köpa bostäder för. Inflationen stannar
inom bostadssektorn eftersom bankernas skuldebrev är utformade med bostäderna
som säkerheter. Därför kan bara en liten del av de nya pengarna komma ur
bostadssektorn.

Värt att
notera är att bankerna även kan få bankpengar att upphöra att existera, på
samma sätt som de kan skapa dem.

Pengar
upphör nämligen existera när lån betalas tillbaka. När du ger en
hundrakronorssedel till innehavaren av papperslappen, och därmed får tillbaka
den senare, finns det inte längre 200 kr utan bara 100 kr.

På samma
sätt upphör pengar att existera när banklån betalas tillbaka. Ju mindre pengar
det finns i omlopp, desto lägre blir priset. Det är alltså fullt möjligt att
åstadkomma en negativ spiral på penningmängd och bostadspriser, på samma sätt
som vi nu har en positiv.

Att
priset på bostäder stiger, beror på att penningmängden hela tiden ökar.
Prisstegringen beror inte på att det råder brist på bostäder. Därför är det
självklart att det vi ser är en så kallad bubbla, som kan brista och leda till
den negativa spiral som uppstår när lån betalas tillbaka och penningmängden
minskar.

Däremot
är det inte lika självklart, även om jag personligen betraktar det som troligt,
att bubblan någon gång kommer att brista. Enligt min mening skulle det vara
möjligt, men ganska svårt, för riksbank och regering att agera på ett sådant
sätt att utlåningen och prisökningen avstannar utan att det därmed vänder
nedåt.

Vad som
är ännu svårare att förutspå är när
bubblan i så fall brister. Enligt klassisk teori är det omöjligt att svara på,
eftersom spekulanter på marknaden då redan skulle använda sådan kunskap att
tjäna riskfria pengar varför sådan kunskap inte kan existera. Men eftersom
denna typ av teorier bygger på en massa antaganden, vissa av det mer tveksamma
slaget, nöjer jag mig med att påstå att det är nästan omöjligt att säga när bubblan brister. Om den alls brister.

Låt riksbanken trycka mera pengar

Ett par
nationalekonomer förslog nyligen att riksbanken borde börja trycka nya sedlar
och dela ut till allmänheten. Det skulle skapa den inflation som andra metoder
misslyckats med att skapa, argumenterar författarna, och eventuella problem som
det här förfarandet skulle kunna leda till avhandlas tämligen sorglöst i deras
framställning.

Jag
håller helt med om att det skulle skapa inflation. De skriver vidare att alla
skulder i svenska kronor därmed skulle minska i värde, och jag håller med om
det med. Skulder i svenska kronor skulle minska i värde om riksbanken börjar
massproducera sedlar och dela ut dem till allmänheten, till gagn för låntagarna
och till men för fordringsägarna.

Vad våra
frejdiga akademiker dock inte berör annat än i förbigående, är hur dessa
fordringsägare skulle reagera. Utgångspunkten tycks vara att reaktionen inte
skulle bli annat än en axelryckning, och ett ”hå-hå ja-ja”. Tillåt mig att tvivla
på detta, och istället presentera en alternativ reaktion hos fordringsägarna.

Förlorarna
är alltså de som lånar ut, t.ex. alla placerare som lånar ut pengar till staten
genom att köpa svenska statsobligationer. En stor del av dessa fordringsägare
är utländska finansiella institutioner. Så vad är problemet? Svenska hushållen
blir vinnare, och en massa utländska institutioner som vi inte bryr oss om blir
förlorare. Vilken bra deal för Sverige! Eller?

Dessa fordringsägare
är i dagsläget villiga att låna ut pengar till svenska staten till en mycket
låg ränta, eftersom de litar på att den svenska staten, till skillnad från
t.ex. den grekiska, inte hittar på en massa galenskap. Detta är en enorm fördel
för Sverige, som hela tiden kan förnya sina lån till förmånlig ränta. (När
obligationerna förfaller till betalning ger riksgälden ut nya obligationer för
att kunna betala de gamla lånen. När staten lånar pengar rör det sig alltid om tidsbegränsade
lån, och när staten måste betala tillbaka ett lån så finansieras det normalt
sett genom ett nytt lån. Det är det här som dagligen sysselsätter Riksgälden,
och på så vis håller skulden ungefär samma storlek. Det är bara villkoren för
lånen, väsentligen räntesatsen, som hela tiden förnyas.)

Den här
kreditvärdigheten har svenska staten byggt upp under lång tid. Det är inget man
uppnår på en eftermiddag, utan vi skördar nu frukterna av ett arbete som pågått
sedan början av 90-talet. Under 25 år har den svenska staten bevisat att den är
en trovärdig låntagare, och bland annat därför njuter den nu rekordlåga räntor
tillsammans med andra trovärdiga nationer.

Den reaktion
som jag uppfattar som mer trolig hos fordringsägarna, än den axelryckning som våra
två nationalekonomer hoppas på, är att de kommer att kräva oerhört mycket högre
räntor så fort de får höra talas om den svenska riksbankens sedeltryckande.
Detta som kompensation för att man via frampressand inflation förlorar pengar
på att låna ut till Sverige, samt den risk man tar när man lånar ut till en
stat som uppenbarligen kan tänkas behandla sina fordringsägare hur som helst.
Räntorna kan bli så höga att vi helt enkelt inte har råd att betala, och därmed
hamna i exakt det läge som Grekland hamnade i 2008 när den grekiska statens
fordringsägare fick klart för sig dels hur illa det var ställt med de grekiska
statsfinanserna och dels att den grekiska staten ägnat sig åt både kreativ
bokföring och rena lögner för att behålla sin kreditvärdighet.

Visst
vore det bra med lite högre inflation, men inte till det fruktansvärt höga pris
det skulle innebära att den svenska staten plötsligt skulle behöva betala tiofalt
högre ränta än idag. Dessa räntebetalningar skulle gröpa ur statsbudgeten och
tvinga fram enorma offentliga besparingar i välfärden och/eller
skattehöjningar. Det är väldigt förvånande att två nationalekonomer kan föreslå
något sådant, men de kanske har förstått något som jag inte begriper.Förhandling!

Politik Posted on Thu, September 18, 2014 23:30:24

Gillar man spel kan man inte annat än fascineras av det spel om regeringsmakten som nu pågår. Det är knappast bra för Sverige, men jag kan ändå inte låta bli att tycka det är spännande. Därför ska jag ge mig på en sammanfattning av hur jag uppfattar läget, och förutspå vad som kan hända.

Rond 0: När Reinfeldt valde att lämna in regeringens avskedsansökan låg det i korten att Löfven då som första person skulle få möjlighet att samla en majoritet bakom sig som statsminister. Att Reinfeldt skulle gå frivilligt var inte gudagivet, men eftersom han hade sagt att han skulle göra exakt så om S+V+MP blev större än alliansen så var det väntat.

Rond 1: Löfven vs. Sjöstedt.

Här fanns det lite olika möjligheter för bägge spelarna, och för Löfvens del handlade det om man ska låta V ingå i regeringen eller inte. Säger man ja till V, så är saken klar. Då har man majoritet bakom sig, om inte SD väljer att rösta emot vilket inte är troligt av skäl jag kommer till senare. Detta borde i mina ögon varit huvudalternativet för Löfven, givet valrörelsen och valresultatet. Endast fullständigt orimliga krav från V borde stoppat detta alternativ, och då pratar jag inte om förbud mot vinster i välfärden utan om grövre socialistiska dumheter. Detta hade också varit det säkra för Löfven, men han valde att nobba och höja insatsen. Han tar därmed en risk, för att kunna vinna mer på en annan utgång.

Sjöstedt, då? Går man till val på en slogan som “Inte till salu” måste det vara helt omöjligt att backa från kravet om att förbjuda vinster i välfärden i utbyte mot en ministerpost. Så där var Sjöstedt låst och bollen helt hos Löfven. Men hur Sjöstedt sedan reagerade på nobben var inte helt självklart. Nu valde han att deklarera att V kommer att lägga ner sina röster om det kommer till omröstning om Löfven som statsminister. Också detta höjer insatsen och sätter press på Löfven som därmed är piskad att få med sig ett alliansparti för att kunna bli statsminister. Alliansen är som bekant större än S+MP, och så länge de håller ihop och V lägger ner rösterna så är Löfven körd. Sjöstedts deklaration gjorde hans förhandlingsposition mot Alliansen svagare, men deklarationen kan också vara en bluff. Mer om detta senare.

Rond 2: Löfven vs. Alliansen

När Löfven nobbat V måste han istället söka stöd hos Alliansen, eftersom en enad Allians kan rösta ner honom om V och SD lägger ner sina röster. Men han har en väldigt svag position, eftersom det är så uppenbart att han har mycket mer att vinna än Allianspartierna. Båda parter vet att det kommer att kosta många väljare för det Alliansparti som går honom till mötes. Naturligtvis har alla ett pris, men så fina ministerposter som ett Alliansparti skulle kräva för gå med Löfven är han inte beredd att släppa. Så denna rond kommer med all sannolikhet att sluta med att ingenting händer.

Mellansnack 1: Sverigedemokraterna

SD har en stark position, och egentligen inget som helst intresse av att ta risker eller försöka bluffa. Deras position är stark eftersom de för det första inte bryr sig så mycket om vem som blir statsminister, och för det andra inte har något emot nyval. Det enda som de behöver se till att undvika är att framstå som att de aktivt pressar fram ett nyval, då detta kommer att straffas av väljarna. Men så länge de förhåller sig rimligt passiva och låter de andra tjafsa så är nyval perfekt för SD. De kommer därför att lägga ner sina röster vid i princip alla omröstningar. De kan helt enkelt gäspa sig igenom spelet och ta för sina höga kort, så ordnar det sig.

Mellansnack 2: Alliansens utgångsvärden

Alliansen har skaffat sig en hygglig förhandlingsposition, trots valnederlaget. Detta beror på att de varit väldigt tydliga med hur de tänker agera i olika situationer, och ett agerande som annars kunde uppfattas som obstruerande kommer nu istället att uppfattas som konsekvent. Svagheterna är att de vill undvika nyval, och att de naturligtvis har starka synpunkter på regeringens sammansättning. Högsta vinsten vore fortsatt alliansregering på samma sätt som förra mandatperioden. Att de är mindre än S+MP+V blir då en teknikalitet, eftersom de ändå är beroende av SD precis som de varit tidigare. Strategin är att vänta ut Löfven, tills denne misslyckats med att bilda regering. Då agerar man, först med inviter till MP och om detta inte lyckas genom att hoppas på att SD röstar för. Detta är inte omöjligt eftersom nedlagda röster från SD i just det läget kan framstå som att de tvingar fram nyval när det ställs på sin spets.

Rond 3: Löfven vs. Sjöstedt igen

När Löfven misslyckats med Alliansen kommer han tillbaka till Sjöstedt, och då har Sjöstedts chansning lyckats eftersom Löfven då inte längre har några höga kort kvar. Det är dock inte säkert att han får den chansen. Löfven kan gå direkt till omröstning och syna Sjöstedt, som då tvingas välja mellan pest och kolera. Står han på sig och lägger ner rösterna blir det Alliansregering eller nyval. Ändrar han sig blir det förvisso en röd-grön regering, men utan V och utan några som helst löften till V. Hans röster på denna regering blir i så fall alltså helt gratis.

Rond 4: Alliansen vs. MP

När Löfven misslyckats att få en majoritet bakom sig går turen över till Alliansen. De är då i samma sits som Löfven var utan V, dvs. de måste aktivt få med sig MP eller SD. Den enda anledningen till att Alliansen och MP kan komma överens är att båda vill undvika nyval. I detta läge vet MP att möjligheterna för en röd-grön regering försvunnit, och att inget alternativ är så där värst kul. Genom att hänvisa till vikten av att stoppa SD från inflytande kan de gå Alliansen till mötes via löften och/eller ministerposter.

Rond 5: Alliansens slutspel

Om de fått nobben från MP återstår enbart två riskabla och otrevliga alternativ. Endera går de till SD och lovar något, för att få deras röstar. Detta hade varit omöjligt med Reinfeldt vid rodret, då denna markerat så kraftigt mot SD tidigare. Eller så chansar de på en omröstning, och hoppas att SD röstar för dem eller att MP bluffat och istället lägger ner rösterna. Inget av dessa alternativ är troliga, varför det slutar med nyval.

Slutsats. När Löfven bestämde sig för att kasta igen dörren i ansiktet på Sjöstedt så tror jag att kursen mot nyval blev utstakad. Längs vägen finns det dock flera möjligheter att hoppa av, varav de två troligaste är att MP gör en deal med Alliansen eller att Alliansen gör en deal med SD.Kommunaliseringen

Politik Posted on Tue, March 25, 2014 09:55:44

Daniel Suhonen och Stig Svensson skrev för någon månad sedan en debattartikel i SvD där man kritiserar den nyligen genomföra utredningen om skolan, vilken slog fast att problemen började med kommunaliseringen. Det finns anledning att kommentera detta.

Till att börja med håller jag med om att det är en stor förenkling att skylla skolans misslyckanden på kommunalisering, även om det borde vara uppenbart för de flesta att den inte var lyckad. Kritik och försvar av denna reform följer helt partilinjerna, snarare än analys av det faktiska läget.

Efter denna någorlunda sansade start går de sedan tyvärr helt vilse, när det skriver att

“det är privatiseringen och det fria valet som är huvudorsak till de ökade skillnaderna mellan skolor och mellan elever som vi kan se i dag. “

Även om vi bortser från att detta är en lika simpel förenkling som att skylla allt på kommunaliseringen, så var det faktiskt elevernas kunskaper som det här handlar om. Det är de urusla resultaten i internationella jämförelser mellan elevernas kunskaper i olika länder som givit upphov till den utredning som ni kritiserar.

Visst kan det fria skolvalet bidragit till att skillnaden mellan skolorna ökat, även om man också kan tänka sig att frågan är lite mer komplex än så, men nu är det alltså inte det som är det kritiska utan det faktum att eleverna lär sig allt mindre. Svenska elevers kunskaper befinner sig i fritt fall! Mina barn är på väg att starta en trettonårig färd genom ett skolsystem där man lär sig allt mindre, men det enda vänstern har att säga om saken är att anklaga det fria skolvalet för att öka skillnaden “mellan skolor och mellan elever”.

Vet ni, jag tror det är precis den här attityden som gjort att eleverna inte lär sig någonting. Personer med denna inställning, att skolan är den ultimata arenan för social ingenjörskonst och där kunskaper är underordnade, har sedan 50-talet systematiskt förstört skolan. Medförfattaren Stig Svensson är en expert på skolans “likvärdighet”, något som helt klart kompletterar socialisten Suhonen perfekt. Det är “likvärdighet” som är det viktiga, inte vad eleverna kan.

Som förälder tycker jag tvärtom det är av underordnad betydelse om det finns elever som lär sig mer än mina barn. Det är vad mina barn lär sig som är det viktiga.

Vad gäller det fria skolvalets inverkan på kunskapsnivån kan man konstatera att det finns massor med orter i det här landet som i princip inte påverkats ett dugg, orter där det bara finns en skola och alltid funnits. T.ex. den ort där jag själv växte upp, Insjön i Leksands kommun. Där har barnen i 40 års tid gått i samma skola, eftersom “ingen” skulle komma på tanken att skjutsa sina barn till en annan ort bara för nöjet att välja en annan skola. Om det vore så att det fria skolvalet haft en negativ inverkan på elevernas kunskaper, så skulle barnen som gått i Insjöns skola och alla andra skolor med liknande geografiska förutsättningar uppvisat en stadigt förbättrad relativ kunskapsnivå jämfört med t.ex. Stockholm. Det vore väldigt enkelt för det fria skolvalets belackare att visa att så är fallet om det vore sant.

Nu tror jag inte det fria skolvalet haft någon direkt positiv effekt heller, eftersom det handlar om annat än elevernas kunskaper. Ska vi komma tillrätta med skolans problem, och då syftar jag på det faktum att de lär sig allt mindre, måste vi släppa den ideologiskt färgade låsningen vid ägandeform och valfrihet. Orsakerna till de sjunkande resultaten finns att finna på annat håll. Kommunaliseringen är som utredningen visar troligen en av förklaringarna, men som förklaring har den enligt min mening underordnad betydelse. Betydligt viktigare är att personer med inflytande över skolans utveckling har haft samma attityd till kunskap som Suhonen och Svensson.Extrem populism om pensioner

Politik Posted on Wed, April 17, 2013 13:26:58

De stora pensionsorganisationerna är på krigsstigen om våra pensioner. De förfasas över den s.k. bromsen, och förslår en lösning som ska göra att bromsen inte behöver användas lika ofta.

Vad det handlar om är att dagens pensionärer vill gynna dagens pensionärer på bekostnad av framtida pensionärer. Detta säger man inte rent ut, och det finns säkert många pensionärer som inte vill tro att det behöver bli så utan istället hoppas att de extra pengar som ska tillföras deras pensioner inte behöver tas från någon annan utan kan uppstå ur tomma intet. Tyvärr fungerar det inte på det sättet, och jag ska nu försöka förklara varför.

För det första gäller det att vara obeservant på att denna diskussion endast rör den sk Allmäna pensionen, dvs den del av pensionen som sköts av den statliga pensionsmyndigheten. Utöver detta har de flesta någon slags avtalspension, som hanteras av arbetsgivare och försäkringsbolag, och några har dessutom kanske någon form av privat pensionssparande.

Den allmäna pensionen består i sin tur av två delar:

Inkomstpension
Premiepension

Mellan dessa delar är det vattentäta skott, och de fungerar i praktiken som två parallella system. Av dessa två system är det premiepensionen som är enklast att förklara och förstå. Därför börjar jag med att beskriva hur den är uppbyggd.

Premiepension är ett sparande. Skillanden mot ett vanligt privat sparande är att man själv inte kan välja hur mycket man ska spara eller ta ut, utan enbart kan styra hur det sparade kapitalet ska placeras. Dock är det dina egna pengar. Varje månad avsätts 2.5% av lönen och sparas som premiepension tills den dag man går i pension. Storleken på den premiepension som betalas ut till en pensionär beror enbart på hur mycket denne har sparat ihop under sitt arbetsliv och hur detta kapital förräntats i form av framförallt börsutvecklingen.

Inkomstpensionen är INTE ett sparande, utan ett system för att fördela skattemedel mellan pensionärer. Storleken på inkomstpensionen för en pensionär beror därför dels på hur stor pott som ska fördelas inom ramen för inkomstpensionen, och dels på hur många poäng som pensionären har i relation till andra pensionärer. Vad som är oerhört viktigt att förstå är att det man betalar in till inkomstpensionen, 16% av lönen varje månad, INTE går till ens egen pension. Det man betalar varje månad går istället till den pott som dagens pensionärer ska dela på i form av inkomstpension.

Hur stor pott som finns att fördela den dag som du blir pensionär har alltså ingenting att göra med vad du själv betalar in under ditt arbetsliv. Det enda du kan påverka genom att arbeta mycket är din andel av den framtida potten. Hur många som ska dela på potten kan man inte påverka själv, utan beror på antalet pensionärer. Storleken på potten beror också på andra faktorer, främst hur mycket framtidens arbetstagare betalar in till systemet den dagen du går i pension, men också på hur börsen utvecklas.

Att börsutvecklingen spelar roll beror på att det finns s.k. buffertfonder. För att inte pensionerna ska variera beroende på hur stor potten blir varje månad finns det en buffert i form av fonder som jämnar ut pensionsutbetalningarna över tid. Beroendet till börsen ska dock inte överdrivas. Den viktikaste faktorn för pottens storlek är den generella tillväxten i samhället, som i sin tur påverkar arbetslöshet och löner vilket i sin tur påverkar hur mycket som betalas in till systemet.

Bromsen är en populär benämning på en situation där buffertfonderna sjunker under en viss kritisk nivå. I det läget minskar man utbetalningarna, dvs. pensionerna sänks. Orsaken till att buffertfonderna minskar kan vara att inbetalningarna till fonderna är mindre än förväntat, eller att värdet på fonderna sjunker som en konsekvens av fallande börser. Det är detta som pensionärsorganisationerna vill undvika.

Den lösning de föreslagit är att dagens löntagare ska minska inbetalningarna till sin premiepensionen, från 2.5% till 2.0% av lönen, samtidigt som de ska öka inbetalningarna till inkomstpensionen från 16% av lönen till 16.5% av lönen. På detta sätt ska dagens löntagare betala mer till dagens pensionärer genom att spara mindre till sin egen pension.

Det pensionärsorganisationerna försöker övertyga oss om är att denna lösning inte alls är dålig för dagens löntagare, eftersom dagens löntagare i framtiden kommer att få en större inkomstpensionspott att dela på som pensionärer genom att framtidens löntagare också kommer att betala in mer till inkomstpensionen. Det dagens löntagare förlorar på att spara mindre till sin premiepension, ska de alltså kompenseras för genom att framtidens löntagare också ska spara mindre till sin premiepension. Osv.

Att det är något skumt med resonemanget bör stå klart för de flesta, och det finns lite olika sätt man kan visa detta på.

Man kan t.ex. fundera på en lösning som garanterat vore ännu bättre för en av dagens löntagare, nämligen den att vi genomför detta förslag först den dag löntagaren går i pension. Då kommer löntagaren nämligen att ha sparat 2.5% av sin lön till sin premiepension, och ändå ha lika stor pott att dela på när det gäller inkomstpension som om förändringen genomfördes idag. Detta scenario blir omöjligt att genomföra om förändringen genomförs idag, även om man möjligen kan tänka sig att den dagen sänka från 2.0% till 1.5%. Som alla förstår går dock detta inte att göra hur många gånger som helst. När vi nått 0% är det färdigt.

Det finns alltid en lockelse i att spara mindre för framtiden och istället konsumera mera idag, vilket är vad pensionärsorganisationerna föreslår, och extra attraktivt blir detta förslag när det inte är ens eget sparande som påverkas utan bara den egna konsumtionen. Sett till hela samhället handlar det dock om att spara mindre och konsumera mer, när vi snarare borde göra tvärtom.Hemligheter ger knappast självkänsla

Politik Posted on Fri, February 17, 2012 16:38:44

uppmärksammas åter en familj där föräldrarna bestämt för att ge sina barn en “könsneutral” uppväxt, vilket i det här sammanhanget betyder att hålla omgivningen ovetande om barnets kön. Föräldrarna är oroliga att barnen annars känner sig begränsade på grund av alla normer och förväntningar som finns i sammhället när det gäller kön.

Det är en gammal vacker idealistisk idé att det är människans inre egenskaper som ska vara avgörande för hur hon blir bemött. Hur man ser ut, var man bor och vad pappa har för jobb ska inte spela någon roll. Det finns oändligt många sådana yttre egenskaper som vi männskor, helt utan att tänka på det, använder för att skapa förutfattade meningar om människan vi har framför oss. Ibland kan dessa förutfattade meningar vara så starka att de helt skymmer de inre egenskaperna som finns där bakom.

Huruvida denna målsättning blir uppfylld av att låta barnets kön förbli en hemlighet för omgivningen tål nog att diskuteras, och man kan t.ex. tänka sig att omgivningen har ganska många förutfattade meningar om en person som inte vill berätta vilket kön hen har, men det som jag tycker är än mer tveksamt är artikelns slutkläm, där föräldrarna säger att

– Har man bara skapat förutsättningarna i början med stabil självkänsla så tänker jag att man har det med sig och kan göra självständiga val senare i livet.

Självkänsla kommer knappast av att man hemlighåller hur man ser ut, var man bor eller vilken religion man har. Självkänsla kommer av att man vågar stå för den man är, och då märka att omgivningen inte alls är så fördömmande som man kunde tro.

Om man som man tycker om att klä sig i kjol, är det rimligen bättre för självkänslan att stå för att man är just det, en man som gillar att klä sig i kjol, snarare än att inte berätta vilket kön man har. Snarare är det falsk trygghet man odlar, samma sorts falska trygghet som föds ur all annonymitet.Mediaskugga?

Politik Posted on Wed, February 08, 2012 22:51:17

Vänsterdebattörer gör ofta en stor poäng av den förmenta makten hos “högermedia”, och nyligen skrev Maria Sveland bl.a. om den “mediaskugga” som hon tycker råder kring de åsikter hon själv förfäktar. Stor humor, kan man tycka, när det kommer från en av de personer i Sverige som oftast får komma till tals.

Hon skrev sina åsikter på DN Kulturdebatt, och bara för skojs skull har jag gått igenom denna sidas alla skribenter hittills under året. Av 28 inlägg har 13 skrivits av feminister och/eller socialister, och lika många har skrivits av skribenter som kan anses neutrala. Två inlägg är skrivna av en högerskribent, och det är av samma person, nämligen Bengt Ohlsson som för tillfället är engagerad i någon slags mer eller mindre personlig uppgörelse med sina forna kumpaner inom kulturvänstern.

Om vi istället tittar på vilka ämnen som behandlats så är 7 artiklar tydligt feministiska och/eller socialistiska. 13 är neutrala och 8 handlar om käbblet mellan Ohlsson och hans f.d. polare inom kulturvänstern, där alltså 2 av dessa författats av Ohlsson själv. Artiklar där liberala eller konservativa åsikter förs fram saknas helt.

Sammanfattningsvis så får socialister och/eller feminister komma till tals i ungefär hälften av fallen, och av dessa ägnar sig hälften åt ren propaganda. Högern för i princip aldrig komma till tals, och högeråsikter lyser helt med sin frånvaro.

Så mycket för “högermedia”.Kriget

Annat Posted on Sun, June 05, 2011 18:46:57

För en tid sedan inledde jag ett krig mot trädgårdens maskrosor, trots att flera tidigare ägare till huset försökt samma sak utan att lyckas. Maskrosorna var där före någon mänsklig kolonisatör, och de är fortfarande kvar långt efter det att de tidigare kolonisatörerna gett upp och åkt därifrån. Trots kunskap om denna historia startade jag kriget.

Någon seger är nu tyvärr inte i sikte för oss heller, trots att vi har satt in den senaste tekniken, och jag brottas numera mest med frågan hur man kan dra sig ur med äran i behåll. Kan man ens besegra en fiende som kan växa rakt upp ur asfalt?

Tanken att sätta in kemiska stridsmedel har slagit mig, men det skulle skapa problem med grannarna och troligtvis även med hemmaopinionen. Grannarna spelar föresten dubbelt. De uppmuntrar tillsynes mina ansträngningar, men de enorma mängder med vita bollar jag kan se på deras tomter talar sitt tydliga språk: De stödjer i hemlighet maskrosorna! Hemmaopinionen är vidare känslig för de mer kraftfulla metoder som även ibland skadar kringliggande och snarlika växter, och eftersom det är svårt att bedriva krig utan stöd av de där hemma kan jag inte slå till med full kraft när det skulle behövas.

Nej, det ser som sagt hopplöst ut. Genom stora ansträngningar kan man rensa ett område, men så fort man drar sig därifrån kommer maskrosorna tillbaka. Jag vinner alla slag, men förlorar ändå kriget, och en viss krigströtthet börjar infinna sig. Hur ska detta sluta?Länge leve monarkin!

Politik Posted on Sat, June 19, 2010 22:48:45

När man ser bilder från de gamla Klarakvarteren, och jämför med de groteska moderna byggnader som tagit deras plats, så är det svårt att inte bli sorgsen. Man undrar hur de människor var funtade som med berått mod jämnade de gamla vackra kvarteren med marken, och ersatte dessa med rätlinjiga moderna skapelser i glas och grå betong.

Den som funderar på detta kan ta en titt på dagens republikaner. Där hittar man samma mentalitet som var förhärskande hos de modernister och visionärer som ville radera ut Klara och Gamla stan. De saknar en grundläggande förståelse för människans natur, och de samhällen de skapar blir därför i grund och botten omänskliga. Om någon är nyfiken på hur Sverige som republik kommer att kännas, behöver den bara ta en promenad längs Malmskillnadsgatan en riktig grå dag i november. Vem bryr sig om att det är grått, trist och omänskligt – Det är ju modernt!

Nå. Varför monarki? Svaret varierar beroende på nationen och dess traditioner, men i Sverige finns det många goda skäl.

1. Monarkin är en integral del av vår kultur, och den genomsyrar hela det svenska statsbygget. De tre kronorna är inte en symbol för Sverige, utan för det svenska kungahuset. Symbolerna, sångerna, helgdagarna – Överallt gör sig det svenska kungahuset påmint i vår kultur, vilket är helt naturligt då det existerat i symbios med landet Sverige i närmare tusen år.

Att man överhuvudtaget diskuterar möjligheten radera en betydande del av denna svenska kultur beror på att man inte inser värdet, precis som modernisterna för 60 år sedan inte insåg värdet i gamla byggnader.

Medborgarna i en stat behöver kunna samlas kring något och känna en gemenskap för att staten ska fungera väl. Det är när vi upplever en gemensamhet som vi litar på varandra och kan samarbeta väl kring gemensamma projekt. I Sverige har vi några viktiga sådana gemensamhetsinstitutioner, och bland dessa skulle jag ranka monarkin som nummer två efter midsommarafton, och i takt med att allt fler svenska medborgare inte är s.k. etniska svenskar ökar monarkins betydelse som gemensamhetsinstitution.

Exempel: Om vi avskaffade monarkin, vad skulle ersätta ett prinsessbröllop som ett tillfälle att samla tiotusentals människor som viftar med svenska flaggor och suger i sig pompa och ståt? Är det någon som på fullt allvar inbillar sig att samma sak skulle hända om t.ex. en hypotetisk framtida president, låt oss säga Per Nuder, fyllde femtio år?

Notera att detta gäller Sverige. Man kan inte införa monarki var som helst och hoppas på samma positiva effekter, och det finns republiker som har skaffat sig fullgoda ersättningar. USA är fullmatat med institutioner som skapar gemensamhet, och de har byggt upp myten om sin nation på ett helt annat sätt än vi har gjort i Sverige. Det som funkar i USA funkar inte i Sverige, och tvärt om.

2. Pompa och ståt är alltid trevligt, och ibland helt nödvändigt. När kungen klipper band, delar ut nobelpris eller inviger en forskningsanläggning för Ericsson i Kina skänker han en kunglig glans över det hela. Denna kungliga glans kan en president, eller ännu värre en talman, aldrig ersätta.

3. Monarkin är den del av vårt svenska externa varumärke. 280 journalister enbart från Tyskland bevakade kronprinsessans bröllop. Värdet i form av varumärke och reklam är enormt. Återigen är detta något som en president aldrig kan åstadkomma. Fråga tyskarna. De har en president som inget vet namnet på, och ingen bryr sig. Varför skulle de bry sig om en grå avdankad politiker utan makt?

4. En statschef som är opolitisk kan alla sluta upp bakom. Den som funderar över detta kan studera det hat som i breda amerikanska folklager riktas mot den egna presidenten. Nu pratar vi inte om det elitistiska ogillande som svenska republikaner hyser gentemot kungen, utan ett jag-skulle-mörda-den-där-kommunist-negern-om-jag-fick-chansen-hat.

5. Ärvda ämbeten ger stabilitet. För en svensk kan detta vara lite svårt att förstå, eftersom vår parlamentariska demokrati tycks vara ett under av stabilitet i sig själv, och kungen verkar där inte fylla någon vettig funktion. Dock, i konstitutionellt oklara lägen har det ärvda ämbetet sina klara poänger.

I Sverige är det talmannens uppgift att ge en person uppdraget att bilda regering, varefter riksdagen har att godkänna eller förkasta regeringen. Talmannen i Sverige utses av riksdagen, och är alltid en partipolitiker från något av lägren.

Talmannen kan alltså vid en valförlust för det egna partiet, i teorin, tvinga fram ett nyval genom att bara föreslå regeringsbildare som inte kommer att få en riksdagsmajoritet bakom sig. Detta har aldrig hänt, eftersom sådana flagranta manipulationer av demokratin knappast skulle gagna dennes parti.

Men är det omöjligt? Talmannan har faktiskt inte själv något att förlora på det hela, och under rätt omständigheter är jag rädd att det är fullt möjligt. Antag t.ex. att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen, och att alliansen blir större än de rödgröna. Jag tycker inte det verkar omöjligt att en talman av Birgitta Dahl-typ i det läget skulle kunna säga något i stil med att “mitt samvete förbjuder mig att föreslå en regering som behöver stöd av SD”, för att sedan tvinga fram nyval.

Något liknande skulle aldrig kungen göra. Dels är han opartisk, men framförallt riskerar han inte bara sitt eget jobb utan dessutom hela sin dynasti! Kungen har helt enkelt oerhört mycket mer att förlora på att gå emot folkviljan än vad en talman har.

En monark är alltså mindre benägen att manipulera demokratin än vad en partipolitiker är. Samtidigt är han svårare att manipulera för utomstående. Republiker är känsligare för statskupper, eftersom det är enkelt att sätta in sin egen man på posten. Vill du däremot göra statskupp i en monarki måste du vara så drastisk att folket med all önskvärd tydlighet inser vad som håller på att hända.

Tänk franska revolutionen. Först avsattes kungen på det där drastiska sättet som är nödvändigt när kuppmakare har att tampas med ärvda ämbeten, och republik infördes. Sedan tog diktatorn Napoleon makten utan att någon egentligen begrep vad som hände. Han behövde inte göra något drastiskt alls, eftersom de franska revolutionärerna redan hade gjort jobbet åt honom. Det räckte med att manipulera den sköra franska republiken.

På samma sätt hade en annan kuppmakare och diktator, Adolf Hitler, aldrig kunnat ta makten om han hade blivit tvungen att först störta Kaisern. Nu behövdes det inte, utan det räckte med att i några enkla steg manipulera konstitutionen i den republik han verkade och ta makten utan dramatik.

Dramatiken kom sedan. Både i fallet Hitler och fallet Napoleon. Men då var det för sent.

Jag påstår inte att vi bäddar för en ny Hitler om vi inför republik, utan jag konstaterar bara att det ärvda ämbetet ger en stadga i ett statsbygge som ibland är bra att ha. De flesta republikaner har svårt att acceptera ärvda ämbeten, och då kan det vara bra att besinna att de faktiskt fyller en funktion som är av annan är än att “det har alltid varit så”.Näthatet är vanligt hat

Politik Posted on Fri, April 09, 2010 14:01:33

De senaste tiden har gammelmedia varit fullt av rapporter kring något de kallar för “näthatet”. Landskrona och Bjästa har framställts som exempel på ett nytt fenomen, där skulden läggs på internet och nya medier som Facebook och Twitter.

Resonemanget går ungefär så här:

Mobben på nätet kollar inte upp några fakta, sprider hämningslöst en massa rykten och hänger ut enskilda individer. Detta i kontrast mot de etiska pressregler som “traditionella media” påstås följa.

Om detta måste jag säga som Penn & Teller: Bullshit!

För vad var det egentligen som hände i fallet Bjästa? Först blev den våldtagna flickan mobbad, det är alla överens om. Men när gammelmedia sedan skriver att detta är någon slags konsekvens av de nya medierna, då börjar det lukta tjurbajs lång väg.

Att våldtagna flickor drabbas dubbelt är nämligen inget som dykt upp efter att Facebook lanserades. Tvärtom är det ett urgammalt fenomen som förekommer betydligt oftare på platser där ingen någonsin hört talas om Facebook, och rykten och skitsnack sprids väsentligen lika snabbt i lokalsamhället utan Facebook.

Flickan hade varit lika drabbad utan de sociala medierna, precis som våldtagna flickor i alla tider blivit drabbade av skitsnack och mobbning. Massmedier, som internet, binder primärt inte samman individer inom ett lokalsamhälle, utan det ger individer från olika lokalsamhällen möjlighet att kommunicera och få tillgång till samma information. Innan Uppdrag Granskning sände sitt program var det inte en kotte utanför Bjästa med omnejd som hört talas om Bjästa och den våldtagna flickan.

Nästa fas var att våldtäktsmannen och dennes familj utsattes för en hatkampanj som samlade tiotusentals individer runt om i Sverige. Detta är vi alla överens om. Men när gammelmedia skyller detta på Facebook, ja då stinker det värre än någonsin.

Visst har Facebook gjort det möjligt för enskilda individer att manifestera sitt hat, att berätta för hela världen att de hatar. Men hatet fanns redan där, i vanlig ordning skapat av gammelmedia som genom sin ständiga jakt på dramaturgi ville ge en så svartvit bild som möjligt.

Utan Facebook hade tiotusentals svenskar som såg programmet ändå hatat pojken, prästen och hela Bjästa. Den enda skillnaden är att vi inte hade fått veta om deras hat, för de hade inte kunnat tala om det för någon annan än arbetskamraterna och polarna. Men hatat hade de, likafullt.

Näthatet är alltså inget nytt hat, och det har heller inte ökat den totala mängden hat. Det nya är att vi nu kan se det. Uppdrag Granskning och övriga media, alternativt vanliga lokala mobbare, piskar upp hatstämningen genom sin hårdvinklade och lögnaktiga rapportering. Den enda roll Facebook spelar är att vi genom dess försorg har möjlighet att beskåda effekten.Medias fel att politiker ljuger

Politik Posted on Fri, October 16, 2009 20:46:13

Samhällsmagasinet Kalla Fakta har granskat riksdagsmannen Thomas Bodström och vad denne gör när han är frånvarande från Riksdagen. Granskningen visar att han då tjänar en massa pengar som advokat, istället för att göra det arbete han har lön från riksdagen att utföra.

Om detta kan man ha en rad åsikter, och det är faktiskt inte självklart att Bodströms frånvaro är dålig för uppdragsgivaren Svenska Folket. Personligen tycker jag inte diskussionen är speciellt intressant, utan vad som fångat mitt intresse är den metadiskussion om politikernas förhållande till sanningen som uppstått i kölvattnet.

Bodström, eller kanske dennes personlige spin doctor, har valt att dementera uppgifterna och gå till motangrepp, något som föranlett en artikel på Newsmill där reportarna på Kalla Fakta går igenom Bodströms dementier och avslöjar dem som flagranta lögner.

Hur kan politiker ljuga allmänheten rakt upp i ansiktet, hur har det blivit så och vad kan man göra åt det?

Jag menar att det är medias eget fel. Tidningar och TV har själva ljugit hämningslöst under så lång tid att deras trovärdighet är utraderad. Det spelar därför ingen roll att de rapporterar om Bodströms lögner, eftersom det från allmänhetens perspektiv lika gärna kan vara medierna som ljuger. Man förväntar sig helt enkelt inget mer av parterna än att de säger det som ligger i deras eget intresse, helt oberoende av vad som råkar vara sant.

Detta är Bodström väl medveten om. Han är också medveten om att ytterst få är beredda att själva offra en massa tid på att ta reda på hur det verkligen ligger till, varför det finns lite att förlora på att ljuga. Om bara medierna slutade ljuga, skulle inte heller Bodström kunna ljuga, och om allmänheten kunde lita på journalisterna, skulle allmänhetens förtroende för Bodström försvinna om en tidning skrev om hans lögner eftersom tidningen då till skillnad från nu skulle bli trodd.

Tyvärr tror jag inte det kommer att hända. Medierna har nästan spelat ut sin roll som granskare av makten. Genom girighet, sensationslystnad och narcissism har de fuskat bort det sista uns av förtroende de tidigare åtnjöt, och bara individer med fallenhet för det ovanstående söker sig numera till mediebranschen.

Nej, vi får vänja oss vid att själva ta reda på hur det ligger till. Och vid att politiker som Bodström utan att skämmas är beredda att säga vilka lögner som helst så länge det gagnar deras egna syften.Alkohol och fildelning

Politik Posted on Sat, August 15, 2009 07:40:35

Debatten
om fildelning saknar ofta verklighetsförankring, särskilt när man använder
principiella och moralistiska resonemang. Här finns stora likheter med debatten
om alkoholförsäljning, med den viktiga skillnaden att den debatten ligger
ungefär 100 år före den om fildelning och därför delvis hunnit mogna.

För 100
år sedan debatterade man principer och moral även kring alkoholen.
Moraliserandet kunde gå ut på att det var syndigt att dricka, att alkoholen gör
män till hustrumisshandlare, eller att arbetarna super bort sina inkomster.
Detta var argument för att införa ett förbud mot alkohol, liknande det vi har
idag mot narkotika.

Det fanns
och finns också rent principiella resonemang mot ett förbud, som t.ex.
att det är en viktig del av vårt kulturella arv som staten inte har rätt att
beröva den enskilde.

Men, den
viktigaste invändning mot ett alkoholförbud var och är inte principellt.
Istället handlar det om att visa att verkligheten är beskaffad på ett sådant
vis att ett alkoholförbud inte får de effekter som förbudsivrarna önskar.
Möjligheten att med ytterst enkla medel själv tillverka alkohol, samt även
möjligheten att föra in alkohol från utlandet, gör alla principella resonemang
meningslösa!

Alla vet
nu att den faktiska konsekvensen av ett förbud inte blir ett slut på
alkoholkonsumtionen, utan vad som istället sker är en kraftig tillväxt av den
organiserade brottsligheten, ett urholkat förtroende för staten samt grova
intrång i den personliga integriteten när stora resurser läggs på att stoppa
alla som jäser lite öl, vin och mäsk i hemmets lugna vrå.

Detta var
dock inte självklart för alla för 100 år sedan, och den som påpekade att de
praktiska problemen med ett förbud gör moraliserandet meningslöst blev nog ofta
mött med ytterligare ett varv moralism, fast i ett ännu högre tonläge. Så här
kunde det nog låta när dåtidens Björn Ulveus propagerade för ett alkoholförbud:

“Jag
skiter i era jävla argument. Ni snackar om maffia, hembränning och smuggling,
men det enda ni egentligen vill är att supa och misshandla kvinnor. Ni är
slödder som inte förtjänar att bemötas med argument!”

Nu har
som sagt debatten om alkoholförsäljning mognat. Även de mest inbitna
nykterhetsivrarna vet att ett förbud är en praktisk omöjlighet, att
konsumtionen aldrig kommer att upphöra och att det bästa man ur deras synvinkel
kan åstadkomma är en viss begränsning av drickandet. Statligt monopol,
begränsade öppettider och väl avvägda skatter är de redskap man har till sitt
förfogande, och inom ramen för detta diskuterar man vilka nivåer som är
optimala för att hålla nere totalkonsumtionen.

Frågan är
när debatten om fildelning kommer så långt. När ska förbudsivrarna begripa att
skivförsäljning tillhör en svunnen tid och att det inte spelar någon som helst
roll vilka förbud mot fildelning som införs? I den faktiska verkligheten är det
nämligen oerhört enkelt för vem som helst att gratis framställa kopior, precis
som det är enkelt för vem som helst att själv jäsa eller importera alkohol.

Den enda
möjligheten både vad gäller alkohol och musik är att lägga sig på en prisnivå
och en tillänglighet som gör att de lagliga alternativen får optimala
inkomstnivåer, och om denna inkomstnivå skulle råka vara lägre än vad
skivbolagen önskar kan de faktiskt inte göra ett dugg åt det.Kulturministern har fel om fildelning

Politik Posted on Wed, June 17, 2009 11:47:23

En man kommer in i en videobutik. Han plockar lugnt och
obekymrat för sig från hyllorna, och lämnar sedan butiken utan att betala. Känner
ni igen det? Det mannen gör är uppenbarligen stöld, och när filmsnutten är slut
får vi se en text som talar om för oss att fildelning är precis samma sak.

Enkel propaganda från en penningstark part i målet, kan man
tycka, men regeringen verkar otroligt nog betrakta detta som dels någon slags
djup visdom och dels ett allvarligt samhällsproblem. På annat sätt kan man inte
tolka åtgärden att beordra polisen att specialutbilda 15 poliser som enbart ska
syssla med att sätta fast fildelare. Kulturministern har också öppet deklarerat
att fildelning är stöld och att hon är nöjd med utfallet i TPB-rättegången.

Kulturministern har fel. Fildelning är inte stöld, lika lite
som det är misshandel eller fortkörning. Om det ens är ett brott är det ett
brott mot upphovsrättslagen, vare sig mer eller mindre. Men vad blir slutsatsen
om vi för ögonblicket struntar i juridiken, och istället analyserar de faktiska
konsekvenserna i sinnevärlden? Musikindustrin påstår ju att fildelning berövar
artisterna deras inkomster, och i TPB-rättegången blev de svarande dömda att
betala 30 miljoner kronor i skadestånd med hänvisning till uteblivna inkomster.
Var detta en rimlig summa?

Svaret på frågan är att det inte går att veta. Hypotetiska
frågeställningar går aldrig att besvara med säkerhet, men det utesluter inte
att man ändå resonerar kring dem. Musikindustrins resonemang, som regeringen
verkar tro på, lyder så här:

”Om man inte hade kunnat ladda ner musik och film gratis
från nätet, så hade man köpt den istället. Kanske inte allt som laddas ner, men
en del. Beviset för detta är att försäljningen av CD-skivor sjunker, och det
kan inte bero på något annat än fildelning.”

Detta kan vid en enkel betraktelse låta vettigt, men
resonemanget har åtminstone två mycket allvarliga brister.

För det första är det helt fel att påstå att det inte skulle
kunna finnas någon annan förklaring än fildelning till den sjunkande
försäljningen av CD-skivor. Det finns åtminstone en mycket trovärdig alternativ
förklaring. Ungdomar har nämligen inte obegränsat med pengar, och numera finns det
alternativ till musik, nämligen datorspel och olika kommunikationsverktyg som
mobiltelefoner och Internet. Ungdomarna har förändrat sitt beteende, och det är
inte fildelningen som är orsaken.

Om vi vidgar begreppet ”CD-skivor” till att omfatta alla
typer av digitalt media som är möjlig att piratkopiera, dvs. både musik och
datorspel, kan man konstatera att försäljningen inte sjunker. Tvärtom ökar den
varje år, men fördelningen mellan musik och datorspel förändras till den
senares fördel. Se följande grafik som en brittisk journalist tagit fram.

Den andra bristen med musikindustrins resonemang är att de
inte tar hänsyn till piratkopieringens positiva fördelar för branschen, och för
att förklara vad jag menar ska jag berätta en liten historia från min egen
tonårstid.

Det var i början av 80-talet, och efter att en kompis
skaffat en hemdator var jag frälst. Datorspel var ju fantastiskt roligt, och snart
hade jag skaffat en egen Vic64 tillsammans med hundratals dataspel. Samtliga
var piratkopior. Musikindustrin hade betraktat detta som stöld, och påstått att
jag berövat datorspelstillverkarna tiotusentals kronor genom att inte köpa alla
dessa hundratals spel.

Men vad de inte vill förstå är att jag aldrig hade skaffat
någon hemdator överhuvudtaget om det inte vore för att jag visste att det fanns
mängder med billiga piratkopior att tillgå, och det hade ingen annan heller.
Att köpa spel var helt enkelt för dyrt för de få dagar det tar att spela igenom
spelet, som kanske inte ens var roligt.

Med tiden köpte jag dock även några spel, och fick även
några i present, för det är klart att det är roligare att äga spelet på riktigt.

Nå. Poängen med denna historia är att visa hur
piratkopiering dels kan gynna en bransch, och dels fungera som motor i
utvecklingen. Hade det inte varit för piraterna, hade jag och de flesta andra i
min situation aldrig köpt någon dator. Hemdatormarknaden hade växt med
snigelfart, om den växt alls, och de mängder med innovationer som vuxit fram hade
aldrig uppstått.

Dessutom hade det sålts otroligt få datorspel, eftersom
ingen hade varit intresserad av att köpa hemdatorer. Datorspelsbranschen
omsätter idag mer än musikindustrin, och det hade den aldrig någonsin gjort om
den inte varit utsatt för piratkopiering under hela sin existens.
Piratkopiering har varit som superbensin för spelindustrin, och de extrema
juridiska åtgärder som musikindustrin nu försöker övertala våra politiker att
införa har de aldrig ens fantiserat om.

Det som var sant för 25 år sedan är även giltigt idag. Hur
många ungdomar hade köpt en MP3-spelare om deras enda möjlighet att fylla den
med innehåll hade varit svindyra och urusla ”tjänster” på nätet, tjänster som
låser in användaren och omöjliggör ett utbyte med polarna? Hela marknaden för
MP3-spelare hade aldrig existerat utan piratkopiering. Begrepp som ”iPod” och
”musikmobil” hade varit okända, och USB-minnen hade fortfarande räknat sin
storlek i megabyte.

Musikindustrins smala lycka är att det är lika enkelt att
kopiera deras produkter som det är att kopiera andra digitala media. Hade
ungdomar varit hänvisade till en svart låda med en snurrande skiva för att
lyssna på musik, och inte haft någon möjlighet att integrera musiken i sitt
övriga uppkopplade liv, hade förmodligen försäljningen kraschat fullständigt.
Nu finns trots allt möjligheten att piratkopiera skivan, dela med polarna och
lägga in musiken på sin MP3-spelare. Man kan också komplettera sin MP3-samling
med att faktiskt köpa några omtyckta låtar på iTunes.

Fildelningen är inte stöld. Men inte nog med att den inte är
stöld; den är dessutom bra för musikindustrin och en motor i
samhällsutvecklingen. Att försöka stoppa denna positiva utveckling med
drakoniska och ytterst tveksamma juridiska instrument för att gynna ett litet
särintresse är vanvett.SD borde söka sig till konstfack

Politik Posted on Thu, June 04, 2009 16:57:41

Svenska högerextrmister har enligt den här artikeln i DN slagit sönder en utställning om sex, av konstnären Andres Serranos. Oavsett vad man tycker om detta tilltag kan man konstatera att de borde filmat alltsammans och skickat filmen till konstfack. Kanske hade de blivit antagna? Jag menar, kan NUG så kan väl andra extremister med förstörelselusta bli antagna?Det är pojkar som aborteras

Politik Posted on Mon, February 23, 2009 18:11:02

Det finns inte mycket att säga om själva sakfrågan när det gäller aborter och de skäl som den gravida kvinnan anger för abort, och det som finns att säga har flera redan sagt: Har vi fri abort så har vi.

Däremot är själva debatten både underhållande och illustrativ. Underhållande eftersom det är skojigt att se landets alla politiskt korrekta tyckare skruva på sig av osäkerhet om vad som är den politiskt korrekta ståndpunkten, väl illustrerat på Newsmill av Gabriel Romanus ängsliga krumbukter runt frågan där han slutligen landar i en motsägelsefull kompromiss. Att ifrågasätta den fria aborten, och väga argumenten mot och för, är det dock ingen som vågar trots att det rimligen är den enda fråga som är värd att diskutera.

Det är också fascinerande att se hur debatten eldas på av uppfattningen att det är flickfoster som aborteras. Ännu ett i den ändlösa raden av exempel på hur media, och även allmänhet, anser att flickor som offer har högre nyhetsvärde. Än mer fascinerande blir det hela av att det i Sverige de facto är fler pojkfoster som aborteras än flickfoster, men eftersom aborterade pojkfoster saknar mediaintresse lämnar man bara ut statistik från länder där aborterade flickfoster är i majoritet, som Indien och Kina, trots att det är den svenska lagstiftningen vi pratar om.

Gabriel Romanus skriver “Att pojkar värderas högre än flickor är inget okänt fenomen hos oss heller”.

Denna kommentar är tragikomisk. Komisk för att det är precis tvärtom, och för att orsaken till att Romanus tror som han gör är just det faktum att flickor som offer är intressantare att rapportera om. Tragisk för att den svenska offentliga debatten håller så makalöst låg nivå, helt styrd av den politiskt korrekta hållningen att det är “synd om” kvinnor i alla mer eller mindre upptänkliga sammanhang.

Det finns alltså forskning kring föräldrarnas preferenser vad gäller kön, och hur det påverkar aborterna, något jag läste i den utmärkta tidskriften Forskning & Framsteg för något år sedan. I Sverige, såväl som i Norge och Danmark, finns det en liten övervikt för att abortera pojkfoster.

Egentligen borde detta inte spela någon roll för debatten, men sjukt nog tror jag att det är precis vad det gör. Det är oron för, och tron på, att det är fler flickor än pojkar som aborteras som fått igång den offentliga debatten, och när Romanus, kvällspressen och alla andra fått klart för sig att det inte är så, kommer de att somna om. Detta under förutsättning att denna information någonsin når allmänheten vill säga, för vanliga media lär knappast skriva om det, måna som de alla är om att odla den säljande myten om hur synd det är om kvinnor.Flytande definitioner för diskriminiering

Politik Posted on Fri, February 20, 2009 17:47:35

Vad menar man egentligen med könsdiskriminering? Den frågan tycks ha två helt olika svar, beroende på situation, eller snarare, på vilket kön som diskrimineras.

Situation #1

Centrum för Rättvisa har på ett tydligt sätt uppmärksammat könsdiskriminering vid våra högskolor och universitet, där olika lärosäten tillämpat vad de kallar “positiv särbehandling vid lika meriter”. De har alltså valt individer av det underrepresenterade könet vid en specifik utbildning när individerna haft samma betyg, och mera detaljer står att finna i följande rapport:

Högskolorna har, när de blivit stämda, genomgående fällts för könsdiskriminerng och tvingats betala skadestånd till de drabbade, och Högsta Domstolen slog i en dom fast följande:

“Rätten till likställdhet inför lagen och skydd mot diskriminering är grundläggande mänskliga rättigheter”

Att utbildningen och kanske även samhället skulle må bra av en mera jämn könsfördelning saknar betydelse i sammanhanget. Inte heller spelar det någon roll att det föreligger strukturer i samhället som gynnar det ena könet. Det enda som spelar någon roll är vilka meriter de ensklida individerna har.

Det finns en välgörande tydlighet över denna rapport, över HDs dom och äver hela processen. Vi tycks här få tydliga direktiv om vad som är diskriminering och vad som inte är diskriminering. Det ÄR diskriminering att anta en man, bara för att han är man, om det finns en kvinna med samma meriter. Det är INTE diskriminering att 95% av eleverna vid veterinärsprogrammet är kvinnor. Alltså: Kvotering = diskriminering.

Situation #2

Flera riksdagspolitiker, och några partier, anser att vi ska införa lagstadgad könskvotering till styrelseposter i svenska företag. Det finns också gott om lobbyister i samhället som arbetar för detta. Idag skriver t.ex. Anna Bråkenhielm i SvD Näringsliv om hur hon och några andra likasinnade tagit fram en lista på 459 kvinnliga kandidater till styrelseposter. Listan utgörs av kvinnor som är VD eller sitter i ledningsgrupper, och vissa sitter redan i en styrelse. Hon motiverar listan på följande sätt:

“Vi har skickat ut den till nomineringskommittén i samtliga börsbolag. Det slår hål på deras ständiga argument att de gärna vill ha kvinnor i styrelsen, bara de hittade några som är tillräckligt kompetenta.”

Här anser man alltså att det är diskriminering att kvinnor bara sitter på 18% av styrelseposterna, trots att det finns 459 kvinnor i Sverige som har tillräckliga meriter för att sitta i en styrelse. Att det finns män, kanske tiotusentals män, som har lika eller bättre meriter spelar ingen roll. Det enda man bryr sig om är en jämn könsfördelning. Alltså: Ej kvotering = diskriminering.

Man kan också lägga märke till vilka data media väljer att publicera i dessa två situationer. När det gäller antagning till högskolan får vi alltid bara veta hur många som drabbats av positiv särbehandling, och att det är väldigt många fler kvinnor än män som drabbats. Hur könsfördelningen ser ut på de program som försökt tillämpa positiv särbehandling vid lika meriter får vi aldrig veta, och vi hittar definitivt inga lobbyister som tar fram listor på möjliga manliga kandidater till utbildningar med kvinnlig överrepresentation. Begreppet “tillräckligt kompetenta” förekommer inte.

När det gäller styret av företagen räknar man istället från andra hållet. Vi matas dagligen med uppgifter om könsfördelningen i våra styrelser, och nu dessutom med siffror som säger oss hur många kvinnor som har tillräcklig kompetens för att kunna sköta jobbet. Vem som har de bästa meriterna är nu plötsligt ointressant.

För att skapa lite jämvikt i debatten om könsdiskriminering efterlyser jag lite data, och om någon kan hjälpa mig vore jag tacksam.

För det första undrar jag vilka meriter som nuvarande styrelseledamöter har, fördelat på kön. Jag skulle vilja veta i genomsnitt hur många år man arbetet som VD och i ledande befattning för gruppen manliga respektive kvinliga styrelseledamöter.

För det andra skulle jag vilja veta hur många män som skulle kommit med på Anna Bråkenhielms lista om hon inte hade brytt sig om vilket kön kandidaterna har, utan bara sökt efter potentiella styrelseledamöter.

Med hjälp av dessa data skulle det vara möjligt att uppskatta om det är män eller kvinnor som drabbas av eventuell positiv särbehandling vid antagning till en styrelsepost. Visar det sig att kvinliga styrelseledamöter generellt sett behöver längre tid i näringslivet för att komma på fråga för en styrelseposition finns det ju skäl att anta att det är kvinnor som drabbas, och omvänt om det visar sig att männen behöver längre tid.

På samma sätt kan vi dra slutsatser av könsfördelningen i listan av Bråkenhielmska kandidater. Om det visar sig att den blandade listan innehåller signifikant större andel kvinnor än 18% kan det finns skäl att anta att det är kvinnor som drabbas av positiv särbehandling, och omvänt om andelen kvinnor skulle visa sig vara signifikant lägre än 18%.

Så vitt jag vet finns det inga sådana data, men är det kanske någon som vågar sig på en gissning?Next »